Projev k žádosti vlády o důvěru

27. 4. 2012

Vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně poslankyně, poslanci,

dovolte, abych se vyjádřil k žádosti Vlády, vedené Petrem Nečasem, o vyslovení důvěry. Zdůrazňuji o vyslovení obnovené důvěry. Neb je až monumentálně nepochopitelné, že vláda předstupuje s takto formulovanou žádostí tak krátce poté, kdy odvrátila pokus levice o vyslovení nedůvěry.

Necítím se, a nejsem, odpovědný za vyvolání politické krize posledních dnů. Nesnížím se a nenechám se vyprovokovat k formulaci podmínek, požadavků či ultimát spojených s mým dnes projeveným názorem. Politika, lépe vyjádřeno, pokus učiněný ve snaze naplnit a přepsat odpovědný přístup k politice, metodou infantilních – nikdy nekončících ultimát, je jedním z hlavních důvodů hrubě poškozeného obrazu, který tento prostor, tento sbor a nositelé takového přístupu vysílají směrem k veřejnosti.

Před několika málo lety zde bylo zhola nemožné, aby poslanec svými projevy urážel ženu, jakoukoliv dámu zde i mimo tyto zdi. Dnes se takový hanebný výkon dočká souhlasného či shovívavého mručení, naštěstí tedy pouze některých. Před několika málo lety bylo zde zcela nemožné, aby ta, která očekává býti vnímána a respektována jako dáma, mluvila jazykem nejnižší cenové skupiny.

Stejně tak se na strmém pádu již bez tak poškozené důvěry veřejnosti k nejvyššímu zastupitelskému sboru podílí patologický, sociálně naprosto ničemný a zavrženíhodný vpád do soukromí osob. Ať již ve formě naprosto nepochopitelného, zjevně vědomého, nahrávání si a monitorování si svého okolí, tak i ve formě účelové, selektivní manipulace s údaji institucí, které si pro ochranu a obranu svých zájmů a jeho občanů zřizuje stát.

Jsou-li informace, shromažďované za peníze daňových poplatníků zjevně účelově – tendenčně použity proti jedinému z nich, je ohrožován celý systém. Marně vyhlížím šik odpovědných vůdců, vedených obezřetností, kterým by bez rozdílu náboženství, ideologie a sociálních pohnutek zdravý rozum velel k ochraně nejvyšší hodnoty, která jim byla svěřena. K ochraně svobody a demokracie, kteréžto odpovědnost – tedy i odpovědnost za slova zaznamenaná – je nedílnou součástí.

Pokud má stoupnout vážnost Poslanecké sněmovny jako celku, vlády žádající o důvěru, není nikdo jiný než my sami, kdo toto může napravit.

Mám jistě plné právo myslet si, že mé názory a postoje jsou správné, naprosto však respektuji, že jsem zde jedním z dvouset poslanců a poslankyň.

Obracím se tedy v konkrétních věcech, ke konkrétním ministrům vlády s podněty, které se dle mého soudu a na základě signálů přicházejících z okolí musí nevyhnutelně a objektivně stát součástí jejich agendy…

1) Agenda ministra financí ČR:

- žádám ministra financí, aby se neprodleně zabýval alarmujícími, i když z pohledu stability finančních trhů jako celku, okrajovými poznatky v oblasti peněžního družstevnictví.

- žádám ministra financí o zvážení rizik souvisejících s důsledky navrhovaného systému státní pokladny. Obce, města a kraje využívající úvěrové linky – a takových je jistě většina, uzavřely smlouvy s komerčními bankovními domy, kdy součástí smluvních ujednání je zpravidla i část týkající se režimu běžného bankovního styku, resp. ujednání o využívání zůstatků účtů a jejich vedení u toho kterého bankovního domu. Stát tento dlouhodobě utvářený vztah naruší, z čehož jistě vyplynou náklady účastníků dohody. Podobná, spíše horší situace, hrozí ze stejného důvodu v oblasti státních příspěvkových organizací, upozorňuji především na riziko financování zdravotnictví. V systému pojištění rozhodně nelze mluvit o přebytku peněz, naopak. Zdravotnická zařízení využívají ke krytí svých potřeb úvěrových linek a jiných nástrojů, kde zůstatky na účtech i pohledávky za pojišťovnami jsou vedeny jako zástava bank. Pokles zůstatků, prodloužení prodlevy – reálné splatnosti pohledávek skrze účet další instituce neznamená jen vyšší finanční napětí, ale i sníženého úrokového výnosu, tedy zhoršení hospodářských výsledků těchto subjektů.

- žádám ministra financí, respektive Ministerstvo financí ČR jako akcionáře ČEZ, a.s., o vyvolání hloubkové kontroly veškerých plnění vyplývajících z Rámcové smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s. v ročním objemu 110 mil. Kč a to od doby jejího podpisu.

- žádám ministra financí o revizi regulací a nařízení vázaných v oblasti režimu cashback. Přesto, že byla Poslanecká sněmovna ujišťována, byla vyvracena a zlehčována obava plynoucí z absolutní extenze regulace kvalifikačních předpokladů vázaných k této službě, realita jde naproti našim obavám.

2) Agenda ministra zemědělství a ministra vnitra:

- opakovaně upozorňuji ministra na naprosto alarmující stav v oblasti zápisů do katastru nemovitostí. Míra technologických dovedností, rychlost s jakou dokáží skupiny napadající zvolený cíl zasáhnout – převzít a okamžitě prodat jiné osobě či podrobit vlastníka nátlaku vydírání za odstoupení ze spoluvlastnictví, svědčí o organizované formě činnosti, svědčí o nové formě majetkoprávní kriminality s možnými katastrofálními důsledky pro ekonomiku jako celek. Rizika převyšují důsledky podvodných konkurzů, tento postup umí napadnout majetky statisíců občanů.

- vyzývám k ukončení všech činností, které mohou vést k uzavření mimosoudního vyrovnání, resp. uzavření smíru ve věci známkoprávních sporů týkajících se duševního vlastnictví Budějovického Budvaru a.s. v takové kvalitě, která by vedla ke snížení schopnosti prodávat jeho produkt na trzích, resp. ke snížení ceny podniku.

Dovolte pár slov závěrem. Cítím povinnost vážit mezi variantami, vnímat rizika týkající se celé země a projevím ji svým hlasováním. Mohu mít tisíc a jednu výhradu k průběhu výběrových řízení, nakládání s penězi z evropských fondů, k procesům, které patřily do odpovědnosti bývalého vícehejtmana Martina Kuby.... musel bych však být úplný slepec, abych pro jednoho či dva ministry neviděl úkol celé vlády. A musel bych také být naprostý hlupák, abych vám, sociální demokraté, nepřipomněl, že má výhrada formulovaná Martinu Kubovi se naprosto kryje s politickou odpovědností vašeho hejtmana Jiřího Zimoly, zvoleného za ČSSD a napojené na stejné vlivy.

Sociální demokracie nemá v tuto chvíli právo vládnout. Sociální demokracie promarnila a spolu s ní i ti, kteří s ní vládli, dobrá léta dynamicky rostoucí ekonomiky s přebytkem zdrojů hlubokým, osudovým, nic neděláním! Vaše nestatečnost, vaše neschopnost vypínat závislost naší společnosti na přerozdělování zdrojů – vaše vědomé pěstování návyku opiového stanu naditého veřejnými penězi, je základem a prvopočátkem dnešního společenského napětí.

Tato slova jsem zde říkal mnohokrát v minulosti, v barvách ODS, a budu je opakovat kdekoliv a kdykoliv jinde.

Nepřipustím vládu lidí zlehčujících a pohrávajících si s relativizací marasmu komunismu. Vysmíváte-li se obětem komunismu, minulým i budoucím, nemáte morální právo vládnout a já vám tuto příležitost rozhodně nedaruji.

Děkuji za pozornost.

(V Praze, dne 27. dubna 2012)

Michal Doktor

Michal Doktor

Ekonom
54 let, Lišov
Bývalý poslanec Parlamentu ČR (1998 – 2013) je spoluzakladatelem hnutí Jihočeši 2012. Jako ekonom má bohaté zkušenosti z působení v řadě firem. Angažoval se i v komunální politice jako zastupitel a radní města Lomnice nad Lužnicí (1990 – 2002).
©2012-2022 Jihočeši 2012