Chtěl bych žít v kraji s lidmi, kteří k němu mají vztah

6. 3. 2020

V rozhovoru představujeme Pavla Hrocha, náměstka hejtmanky Jihočeského kraje.

Zemědělství, lesnictví, myslivost, ale také životní prostředí nebo kulturu. To vše má na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích coby náměstek hejtmanky na starost Pavel Hroch. Jako starosta Kovářova, obce na Písecku, která se v roce 2004 stala nejkrásnější vesnicí České republiky, si je vědom důležitosti spolkového života.


"Jsem nesmírně rád, že se jednotlivé spolky, sdružení starají o mládež a přenášejí tyto tradice mladší generaci tak, aby se z jihočeského venkova nevytratily. Máme spoustu krásných písní a já jsem rád, že se prostřednictvím malých uskupení a dechových kapel stále udržují i v národopisných oblastech, které máme. Ať vzpomeneme Prácheňsko, Doudlebsko, Kozácko, lidé tady dělají ve svém volném čase maximum, aby zvyky a tradice předávali dál, proto jim patří velký dík," uvedl krajský náměstek.

Jak se Jihočeský kraj podle vás za uplynulých dvacet let proměnil?

Myslím si, že se proměnil o sto osmdesát stupňů. Stačí se podívat, jak vypadají jednotlivé vesnice, města, městyse, jak vypadá dnešní dopravní obslužnost. V minulosti jsme do dopravní obslužnosti investovali devět set milionů korun, dnes je to již jedna celá čtyři miliardy korun. Jsem rád, že se lidé vrací na dráhu.


Jak byste si přál, aby náš kraj vypadal za dalších dvacet let?

Byl bych rád, kdybychom jako kraj dávali stále finanční prostředky do zdravotnictví, abychom nezapomínali na seniory a brali na ně ohled. Aby děti měly na výběr z kvalitního vzdělávání a také aby reforma školství pamatovala na to, že nemůžeme mít jen samé maturanty, ale i absolventy učňovského školství. Abychom nespoléhali na zahraniční dělníky. Chtěl by tady žít s lidmi, kteří mají k jižním Čechám vztah. Přál bych si, abychom začali přemýšlet o tom, co budeme dělat s odpady, protože to je ožehavá otázka.


Kde v kraji je to vašemu srdci nejbližší?

Doma, protože v jižních Čechách žiju a sever jižních Čech – Orlická nádrž a příroda okolo ní, Zvíkov, Petrovická pahorkatina – to jsou tak krásná místa, která se nejen svou členitostí zařazují mezi nejkrásnější v kraji. Potvrzují to i čísla, naše oblast je zařazena do Toulavy a Toulava je nejnavštěvovanějším regionem, ještě víc než Český Krumlov, a to dokazuje, že je to moc krásné místo.


Životní prostředí
Podařil se prosadit Projekt LIFE, který je financován přímo Bruselem. V reálu to znamená, že se v kraji dělají různé revitalizace, zachraňují určité druhy rostlin a živočichů. Uvolněno na to bylo sedm milionů euro.


Dotace
Na letošní rok máme vypsaných zhruba třicet devět dotačních titulů. V první výzvě jsme měli dvacet dotačních titulů za necelých dvě stě dvacet milionů korun. V únoru spustíme druhou vlnu, pak bude ještě třetí vlna.


Zemědělství
Jihočeský krajský úřad se aktivně podílí na zemědělské politice státu. Snaží se o zajištění maximální podpory zemědělským podnikatelům, právnickým i fyzickým osobám. Úspěšně spolu s Agrární komorou a Sdružením soukromých zemědělců připomínkoval Program rozvoje venkova, především té části, která se týká Jednotné žádosti, kde došlo k určitým změnám.


V roce 2017 došlo k redefinici LFA, čímž se rozumí jejich nové vymezení. Netýká se horských a podhorských oblastí, kde jsou kritéria dána nadmořskou výškou a sklonem svahů. Nově byla kritéria navržena pro jiné než horské oblasti, které čelí značným přírodním znevýhodněním, pro které neexistovala jednotná kritéria v rámci EU, že podpory jsou v EU distribuovány v porovnatelných podmínkách. Evropská komise navrhla soubor klimatických a půdních kritérií, na základě kterých je možné určit přírodní znevýhodnění v daných oblastech. Toto ustanovení Evropské komise bylo povinné pro všechny členské státy EU nejpozději do konce roku 2019. České republice to přineslo nově zařazení cca 230 tisíc hektarů. Evropská komise souhrnně označuje LFA s redefinovanými oblastmi jako ANC ( Areas with Natural Constraints).


V České republice po zařazení nových kritérií dojednaných s Evropskou komisí bylo přibližně zařazeno dva miliony hektarů. Nově bude moci ministerstvo zemědělství poskytovat podporu na veškerou zemědělsky obhospodařovanou půdu do všech typů znevýhodněných oblastí. Zatímco dříve měli nárok na dotaci pouze zemědělci, kteří udržovali travní porosty, nyní budou moci žádat o podporu i na ornou půdu. Oblastem, které nesplňují kritéria pro vymezení ostatních ANC, bude Česká republika poskytovat postupně se snižující platbu do roku 2020 v případě, že žadatel žádal o tuto podporu v letech 2015 – 2017.


Díky těmto změnám pro stanovení kvalifikace znevýhodněné oblasti byly postiženy oblasti v okrese Písek a Tábor. Nově se uvažovalo o zařazení katastrálního území Borek u Českých Budějovic a katastrálního území Dynín. Současně s novými kritérii došlo k vyhrazení plochy využívané v ekologickém zájmu (EFA). Pokud má žadatel v LPIS na sebe evidováno více než 15 ha orné půdy (jedná se o kultury R, U a G), musí být alespoň 5 procent této výměry vyčleněno jako plocha v ekologickém zájmu, tzv. plocha EFA.

Investice
Před třemi lety jsme se rozhodli zahájit eutrofizaci přehradní nádrže Orlík, vyčištění od fosforu. Na konci ledna jsme se sešli u první fáze – představení studie proveditelnosti. Tu zpracovává Aquatis a Sweco Hydroprojekt. My jsme si na základě určitých bilančních studií Povodí Vltavy mysleli, že tam je zhruba 192 tun fosforu, dnes už se ale hovoří o jiném čísle, a to 327 tunách. S tím je třeba něco udělat. Těší mě, že jsme v této věci navázali v rámci memoranda spolupráci se Středočeským krajem.
Jižní Čechy nejsou průmyslové, ve své dotační politice tak kraj neustále navyšuje nejen podporu živé kultury, údržby sakrálních památek, ale také údržbu galerií a muzeí. Co osobně považuji za důležité, je realizace přístavby knihovny a rekonstrukce hradu ve Strakonicích, kde máme muzeum středního Pootaví. Obě tyto investice jsou z Integrovaného operačního programu. Povedla se rekonstrukce Sparty jako depozitáře pro Alšovu jihočeskou galerii. Ta má také další krásný dům: Wortnerův. Obě tyto investice se pohybovaly okolo 30 milionů korun.


Je úžasné, že pracujeme na vybudování areálu v Trocnově, kde vznikne hlavní budova a čtrnáct malých domečků. V současné době tuto věc zatím soutěžíme, ale věřím, že se to podaří. Tak jako se podařila stálá expozice v Jihočeském muzeu, která je věnovaná archeologii, přírodě a národopisu.
Rádi bychom v letošním roce započali a dokončili rekonstrukci koncertní síně Jihočeské filharmonie, která bude zahrnovat výměnu sedaček i akustických věcí.
Dvacátého prvního února jsme slavnostně otevřeli zrekonstruované Divadlo Oskara Nedbala v Táboře.
Došli jsme ke společné řeči s městem Bechyně, které na nás bezplatně převedlo dům služeb. My jsme požádali o dotaci, abychom z domu služeb udělali mezinárodní muzeum keramiky. Byl bych rád, kdyby se do konce tohoto roku naplnila smlouva, aby návštěvníci, kteří přijedou do lázeňského města Bechyně, měli možnost se podívat do tradičního muzea, které je s Bechyní spjato.


Venkov
Letos je tomu 25 let, co byla vyhlášena vesnice roku. Je to hezká řádka let. V jižních Čechách se za tu dobu staly celorepublikovými vítězi obce Kovářov, Řepice, Svatý Jan nad Malší. Myslím, že se nemáme za co stydět v rozvoji venkovských obcí.
Do venkovského prostoru patří folklór. Jsem nesmírně rád, že se jednotlivé spolky a sdružení starají o mládež a přenášejí tyto tradice mladší generaci tak, aby se z jihočeského venkova nevytratily. Máme spoustu krásných písní a já jsem rád, že se prostřednictvím malých uskupení či dechových kapel stále udržují i v národopisných oblastech, které máme. Ať vzpomeneme Prácheňsko, Doudlebsko, Kozácko, lidé tady dělají ve svém volném čase maximum, aby zvyky a tradice předávali dál. Proto jim patří velký dík.

zdroj: https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/chtel-bych-zit-v-kraji-s-lidmi-kteri-k-nemu-maji-vztah-20200304.html

Pavel Hroch

Pavel Hroch

náměstek hejtmana
61 let, Kovářov
©2012-2024 Jihočeši 2012