Chystá levicová koalice krajské JZD?

14. 6. 2013

Krajská koalice ČSSD-KSČM přišla s projektem, jehož cílem je převést správu jihočeských oblastí Natura 2000 přímo do zodpovědnosti kraje s pomocí dotace z programu Evropské unie LIFE+. Celé to má stát za šest let téměř 200 milionů korun a navíc návrh předjímá vznik krajské příspěvkové organizace, která centralizovaným způsobem a za velké peníze bude zajišťovat to, co dosud dělali soukromníci za zhruba polovinu předpokládaných budoucích nákladů. Jde především o sečení luk, udržování mokřadů, prořezávky v lese apod. v těchto chráněných oblastech.

Projekt pod jednacím číslem 181/ZK/13 a názvem „Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy NATURA2000 v působnosti Jihočeského kraje“ schválilo 16. května krajské zastupitelstvo. Konkrétní výdaje předpokládají částku 196,5 milionu korun z krajského rozpočtu, z nichž 75 mil. by měla činit dotace z programu LIFE+. Po šesti letech musí projekt pokračovat dále, ale již výlučně za krajské prostředky.

„Kraje mají ze zákona povinnost zajistit péči o významné ptačí lokality zahrnuté do soustavy Natura 2000. Dosud tak Jihočeský kraj činil prostřednictvím soukromníků nebo neziskových organizací, které ve výběrových řízeních musely prokázat kvalifikaci takové území spravovat. Jelikož se tak dělo prostřednictvím veřejných zakázek, byl tlak nejen na jejich kvalifikaci, ale i na to, aby výdaje pro rozpočet Jihočeského kraje byly co nejnižší. Projekt navržený krajskou koalicí v podstatě zdražuje výdaje na správu lokalit Natura 2000 na dvojnásobek. Navíc výdaje budou nekontrolované, neboť zajištění této správy předpokládá zřízení příspěvkové organizace, jež nebude muset zadávat zakázky ve výběrových řízeních,“ poznamenal předseda zastupitelského klubu Jihočeši 2012 Luboš Průša.

Viz doslovné znění důvodové zprávy bodu 181/ZK/13: „Alternativou ke stávajícímu systému je zajišťování pravidelné péče (pravidelné či menší občasné jednorázové zásahy) vlastními silami (prostředky). To v praxi znamená pořízení speciální techniky a personálního zajištění účelově zřízenou organizací, popř. v méně vhodné, ale možné, začlenění do některé ze stávajících organizací nebo provoz v rámci Jihočeského kraje. Touto cestou by se významně zjednodušila administrativa, zcela minimalizovala rizika extrémně náročného a nejasného procesu zadávání veřejných zakázek, kontroly jejich plnění a přejímání. V neposlední řadě získáním špičkové techniky (technologických linek) a přímou organizací prací ze strany Jihočeského kraje by došlo bezpochyby ke zvýšení kvality a rozsahu realizovaných prací.“

O zřízení příspěvkové organizace přitom zatím nepadlo ani slovo, i když je to jediný způsob, jak bude kraj moci těchto téměř dvě stě milionů spravovat. Dotazy opozičních zastupitelů na toto téma hejtman Jiří Zimola odbyl svým obvyklým šarmantním způsobem jako nepodstatné a obtěžující. Přitom zároveň naznačil, že záměr nového vedení kraje na vytvoření obslužné organizace je rozsáhlejší. Mělo by totiž dojít k tomu, že k nové organizaci sloužící k sečení trávy v chráněných oblastech NATURA budou připojeny i další krajské organizace, jako je Školní rybářství Protivín, školní zemědělské statky Písek a Tábor, školní polesí v Písku a možná i další.

Pod vedením socialistů a komunistů – a jak vyplývá z vystoupení zastupitele Karla Vlasáka (ODS) na krajském zastupitelstvu, zřejmě i za podpory ODS – nám tak před očima vznikne novodobé JZD, které bude draze obhospodařovat pozemky, o něž by se soukromníci postarali lépe a levněji. Zastupitelé ani radní však nemají zatím jediný podklad, že by taková transformace byla užitečná pro kraj a finančně výhodná. Napřed se schválí projekt a jeho realizace a pak, když už se nedá zastavit, se začne počítat, jestli se vyplatí.

„Jsme svědky toho, že si kraj pod sebe stahuje pravomoci a zodpovědnost v oblasti, ve které běžně a lépe než kraj fungují soukromí podnikatelé. Bude to sice dražší a méně výkonné, ale lépe to odpovídá socialistickým představám o uspořádání světa, zvyšuje to moc kraje a počet dobře placených vedoucích pracovních míst, na které je možno dosadit spřízněné osoby,“ uzavřel Průša.

JUDr. Luboš Průša

JUDr. Luboš Průša

advokát
57 let, Písek
©2012-2024 Jihočeši 2012