Výzva hnutí JIHOČEŠI 2012 k serióznímu vyjednávání o výborech a komisích zastupitelstva a rady kraje

8. 12. 2012

Dne 3. 12. 2012 jsme, stejně jako ostatní opoziční strany, obdrželi sdělení hejtmana Jihočeského kraje. Tímto sdělením nás pan hejtman vyzývá, abychom navrhli členy výborů zastupitelstva Jihočeského kraje za naše hnutí. Zároveň nám pan hejtman oznamuje, které výbory hodlá vytvořit. Pod tímto sdělením je tabulka, ve které je znázorněno, kolik členů jednotlivých výborů smí naše hnutí obsadit.

Rada a klub zastupitelů hnutí JIHOČEŠI 2012 se návrhem pana hejtmana podrobně zabývala na svém jednání dne 5. 12. 2012 a dospěla k následujícím závěrům:

Považujeme jednání, kterým nám pan hejtman sdělil, jaké výbory hodlá koalice vytvořit a podle jakého klíče je poté obsadit reprezentanty jednotlivých stran a hnutí, za nedůstojné. Máme za to, že nejprve mělo být osobně jednáno se všemi kluby o tom, které výbory vzniknou a proč je navrhuje koalice vytvořit. Dalším bodem jednání by mělo být početní rozdělení mezi zúčastněné strany a hnutí. Minimálně by mělo zaznít, kdo z opozice bude předsedou kontrolního výboru. Věříme, že bude dodrženo tradiční pravidlo Jihočeského kraje, a to že tuto funkci vždy zastával reprezentant opoziční strany nebo hnutí.

Jako nově utvořené hnutí bychom rádi přispěli k vytvoření tradice paritního zastoupení ve výborech a v komisích, které bude odpovídat získanému počtu mandátů ve volbách. Proto považujeme nám přidělených 6 míst ve výborech za neodpovídající našemu volebnímu výsledku. Tento návrh také neodpovídá výzvě adresované opozici panem hejtmanem při jeho projevu v zastupitelstvu poté, co byl zvolen hejtmanem. V této výzvě pan hejtman řekl, že by byl rád, aby i opozice aktivně spolupracovala s koalicí při dalším rozvoji našeho kraje. Abychom se mohli na tomto rozvoji aktivně podílet, mělo by být naše zastoupení v orgánech kraje personálně navýšeno. Zdůrazňujeme, že neusilujeme o žádná placená místa na plný ani částečný úvazek.

Vyzýváme předsedy ostatních klubů stran zastoupených v zastupitelstvu Jihočeského kraje, včetně předsedů klubů zastupitelů zvolených za ČSSD a KSČM, tedy i pana J. Slívu a pana V. Kučeru, k co nejrychlejšímu uskutečnění osobní schůzky předsedů klubů. Toto setkání by pomohlo k vyjasnění si názorů jednotlivých stran a hnutí na orgány kraje a jejich personální složení. 

Taktéž vyzýváme radu kraje, aby co nejrychleji sdělila opozičním klubům své představy o tom, které komise hodlá zřídit a jak v nich hodlá obsadit místa členů a zda do této činnosti hodlá zapojit i opozici.

Další průtahy v těchto záležitostech nejsou podle našeho názoru v zájmu ani opozice ani koalice. Již nyní totiž vznikl stav, kdy bude muset být 20. 12. 2012 v zastupitelstvu projednáván rozpočet kraje na příští rok, aniž by jeho obsah mohl být posouzen finančním výborem.

 

Za klub zastupitelů zvolených za hnutí JIHOČEŠI 2012

Luboš Průša – předseda klubu

Přílohy
JIHOcEsI_2012.pdf (424 kB)
JUDr. Luboš Průša

JUDr. Luboš Průša

advokát
56 let, Písek
©2012-2022 Jihočeši 2012