Občané se ptají, my odpovídáme

11. 10. 2012

Pan Jaroslav Chadt z Veselí nad Lužnicí se zajímal o náš postoj ohledně lanovky na Hochficht z české strany:

Dobrý den, přečetl jsem si Váš program do krajských voleb a nenašel jsem žádnou zmínku o lanovce na Hraničník, která by spojila českou stranu s rakouským lyžařským areálem Hochficht. Podporuje vaše hnutí tento projekt?

Luboš Průša, kandidát na hejtmana: Lanovku kvůli spojení s Hochfichtem chceme, ale nikoli sjezdovky na české straně. Čekáme na výsledek posouzeni EIA. Pokud bude vliv na životní prostředí vyhodnocen jako významně negativní, bude to problém. Chceme se podílet na procesu hledání kompenzačních opatření pro 30 druhu zvláště chráněných rostlin a 5 druhu živočichů. Kraj by se měl podílet na kompenzacích i finančně, aby urychlil vydání všech potřebných povolení. Jsme pro odjezdovou dráhu na českou stranu v minimálním možném rozsahu (jen jako nouzovou). Rozhodně nejsme pro vytváření sjezdovek na české straně, stupeň ochrany příslušného území to neumožňuje.

 

Pan Sebastien Lomenski nám položil otázku prostřednictvím Facebooku:

Dobrý den. Zajímá mě postoj jednotlivých členů – kandidátů do krajského zastupitelstva v nadcházejících volbách, i hnutí jako celku, k respektu práv menšin, zejména konkrétně k registrovanému partnerství a adopcím dětí stejnopohlavními páry a dále k tzv. pozitivní diskriminaci v rámci tématu cikánského etnika v naší zemi. Kam se mohu obrátit s těmi to dotazy, případně jak jinak získat informaci v těchto otázkách od jednotlivých kandidátů? Děkuji.

Jihočeši 2012: Ohledně romské problematiky poměrně vyčerpávajícím způsobem odpověděl náš lídr Luboš Průša serveru Romea.cz, takže jsme si jisti, že co Vás zajímá, najdete tam. K registrovanému partnerství jsme žádný postoj nezaujali a zaujímat nebudeme, protože to je celostátní otázka, nikoli krajská a my jsme čistě regionální hnutí. To je o diskusi na zcela jiné úrovni než krajské.

 

Pan Tomáš Otepka z Třeboně se jako auditor bezpečnosti pozemních komunikací tázal, jak Jihočeši 2012 přistupují k dopravní bezpečnosti, protože ho znepokojuje, že Jihočeský kraj v této oblasti zaujímá až 11. místo ze 13 krajů. Vzhledem k obsáhlosti jeho otázek si dovolujeme zveřejnit pouze odpověď našeho kandidáta na hejtmana Luboše Průši:

Vážený pane,

k Vašim otázkám ohledně bezpečnosti silničního provozu, kterou jste adresoval kandidátům na hejtmana z jednotlivých volebních stran a hnutí, které kandidují v Jihočeském kraji sděluji za naše hnutí JIHOČEŠI 2012 následující:

Bezpečnost silničního provozu je, podle názoru našeho hnutí, jistě velmi důležitou součástí každodenního života obyvatelů Jihočeského kraje. Ačkoli volební program našeho hnutí samostatně neřeší tuto oblast jako jednu z priorit, je však možné spatřovat její řešení zejména v našich záměrech v části programu Kvalitní dopravou k prosperitě. Tuto celou oblast pak lze zařadit mezi jednu ze tří našich nejdůležitějších priorit.

Obecně lze konstatovat, že hlavní příčinou nelichotivého postavení Jihočeského kraje ve všech statistikách nehodovosti je velmi špatný stav komunikací, zastaralá konstrukce, absence dálnic a rychlostních komunikací v kraji, a to zejména v táborské a českobudějovické aglomeraci. Čtyřpruhy v Českých Budějovicích s množstvím nebezpečných přechodů pro chodce, silnice konstrukčně řešené na provoz v 50. a 60. letech minulého století bez jakýchkoli prvků ovlivňujících řidiče směrem ke snížení rychlosti a ukázněnému chování na průtazích obcí, vzájemně neprovázané přípojky a propojení komunikací spíše zvyšující zátěž v uzlových místech než přinášející plynulost provoz  značně zvyšují riziko vzniku nehod.

Národní strategie BESIP na období 2011-2020, resp. její Akční plán obsahuje celou řadu opatření a aktivit, na které je potřeba se zaměřit. Jak jistě víte, i Jihočeský kraj má svou schválenou Strategii BESIPu a musím konstatovat, že je to jeden z koncepčních materiálů, jehož obsah naše Hnutí akceptuje a hodlá jej dále rozvíjet. Důvodem je, že se jedná o kvalitní odborný a apolitický materiál, který byl bez výhrad schválen zastupitelstvem krajem napříč celým politickým spektrem. 
V případě příčiny špatného postavení Jihočeského kraje na pomyslném žebříčku krajů s nejvyšším počtem dopravních nehod se smrtelným následkem, resp. s následkem těžkého zranění se musím bez výhrad přiklonit k výsledkům statistiky Policejního prezidia ČR, která konstatuje, že nejčastější příčinou jsou nepřiměřená rychlost a nesprávný způsob jízdy. 

Nejdůležitějšími opatřeními, resp. aktivitami Strategie, které bude muset Jihočeský kraj dále  sledovat a na silnicích II. a III. třídy, které kraj spravuje, i uskutečňovat, jsou:
Výstavba obchvatů měst a obcí (K3)
Úpravy křižovatek (K5)
Zkvalitnění dopravního značení (K6)
Úpravy dopravního prostoru pro zranitelné účastníky silničního provozu (K10) a Preventivní působení na všechny účastníky silničního provozu (Ú1). 

Vzhledem k nesrovnatelnému dopravnímu zatížení a rozsahu silniční sítě, která je po Středočeském kraji druhá největší v celé České republice, nemůže být naším reálným cílem dostat se na přední příčky Vámi zmíněného žebříčku krajů. Naším základním cílem bude spíše dílčí naplnění základního strategického cíle Strategie, tj. za čtyřleté volební období snížit o 20% celkový počet usmrcených  a snížit o 15 - 20% celkový počet těžce zraněných účastníků dopravních nehod.

Mou osobní aktivitou v oblasti bezpečnosti silničního provozu, resp. v její legislativní části dlouhodobě bylo a bude snaha o prodloužení doby, ve které je možno projednat a rozhodnout o "dopravních" přestupcích. Jak je všeobecně známo, pokud nedojde ze strany odpovědných úřadů k pravomocnému rozhodnutí do jednoho roku od samotného přestupku, nemůže být již přestupce potrestán. Domnívám se, že v případě, kdy pouze na základě několika obstrukcí dojde k nepotrestání i závažného nezákonného jednání, jako je rychlá jízdy nebo řízení pod vlivem alkoholu, nikdy nebude represívní působení na neukázněné řidiče dostatečné. Osobně považuji za důležité prodloužit dobu na vyřešení přestupků nejlépe tři roky. V tomto směru jsem už vyvíjel různé aktivity, vždy však vyzněly do prázdna, neboť MV ČR, MD ČR a zejména poslanci Parlamentu tuto záležitost bagatelizují s tím, že přece nebudeme zbytečně otravovat občany, a buď úřad věc dokáže vyřešit do roka, anebo už řešena být nemá. Na tuto oblast se však již specializují advokáti, kteří většinou dokážou řízení prodlužovat různými průtahy a obstrukcemi tak, že je velmi obtížné jej do roka ukončit pravomocným rozhodnutím. V minulém a letošním roce jsem prosadil zvýšení počtu pracovníků odvolacího orgánu pro tyto přestupky o 2 pracovníky, abychom o těchto přestupcích mohli rozhodovat včas a aby přestupci byli potrestáni. 

V případě mého zvolení do zastupitelstva kraje, případně do některého z jeho orgánů, se bude  má politická aktivita v oblasti bezpečnosti silničního provozu zcela jistě odvíjet od postavení, v jakém se budu nacházet. Zcela jistě budou mé aktivity jiné v případě "pouhého" řadového člena zastupitelstva a jiné v pozici uvolněného člena politického vedení kraje. Vlastní naplňování národní Strategie, resp. komunikace s ostatními kraji, v této oblasti by mělo být, dle mého názoru, zejména v kompetenci radního odpovědného za dopravu. Svou osobní aktivitu, jak jsem již zmínil, vidím spíše v pomoci v legislativní oblasti a rád bych také inicioval vznik krajské pracovní skupiny pro urychlení dopravních staveb včetně nové organizace přípravy a zadávání dopravních zakázek, která by vše měla urychlit i spoluprací s ŘSD v urychlení obchvatů obcí na silnicích I. kategorie (např. Lišov, Čimelice, Vimperk, Volyně, Dasný, obchvat Č.Budějovic, Tábora apod.)

Ještě uvádím stránky, které jsou důležité:
Národní strategie:http://www.ibesip.cz/files/=4221/NSBSP%2b2011-2020_form%c3%a1tov%c3%a1n%c3%ad_II.pdf
Akční program: http://www.ibesip.cz/files/=4217/Ak%c4%8dn%c3%ad_program_BESIP.pdf

S pozdravem Luboš Průša, kandidát na hejtmana Jč. kraje za hnutí JIHOČEŠI 2012

 

Pana Pavla Jíšku z Milevska zajímaly naše plány ohledně učňovského školství, odpovídal mu náš kandidát č. 8 Pavel Dvořák z Vimperka, dlouholetý středoškolský učitel a též reprezentant oblasti Prachaticko na naší kandidátce.

1) Jak hodnotíte současnou úroveň učňovského školství? Pavel Dvořák: Je to koncepční destrukce.

2) Jaká je Vaše koncepce učňovského školství? Máte-li zájem o výchovu nových řemeslníků, jakým způsobem hodláte podporovat učňovské školství? Pavel Dvořák: Stále platí „řemeslo má zlaté dno“. Musí dojít k obnově a napojení „učňáků“ na firmy, řemeslníky. To tady už bylo a nefungovalo to špatně. Inspirací je třeba model zaměstnaneckých škol v Bavorsku. Rovnovážný stav teorie a praxe.

4) Jakým způsobem hodláte řešit snižující se počet studentů končících základní školství, ve vazbě na současnou kapacitu středních škol? Pavel Dvořák. Asi myslíte žáky základních škol. Kapacita středních škol je nadbytečná, potřebuje ale hlavně překopat oborově.

5) Dnes je běžnou praxí přijímat na středoškolské obory ukončené maturitní zkouškou žáky končící povinou školní docházku s několika nedostatečnými, někdy i po složení reparátu. Budete tuto skutečnost podporovat i v dalším volebním období? Pavel Dvořák: Je to tragédie, souvisí to se způsobem financování škol. To musí stát korigovat. Kraj bohužel je trochu mimo. A také se nedokážu srovnat s myšlenkami na to, jak jsou státem podporované soukromé školy…

6) U řemeslných oborů běžně ve světě převládá podíl praktické výuky nad výukou teoretickou. Budoucí zaměstnavatelé očekávají od lidí s výučním listem zejména manuální zručnost. Jaký je váš názor na zvýšení objemu praktické výuky oproti dosavadní praxi? Pavel Dvořák: Zcela a zásadně s Vámi souhlasím. Máme takovou myšlenku: „školy musí vychovávat k rozvoji talentu, odbornosti a úctě k práci“ Ta to asi vystihuje.

7) Jak si představujete spolupráci základního a učňovského školství? Pavel Dvořák: Ze svého okolí vidím, že se o to učňovské školy (promiňte, používám starý, ale srozumitelný název) snaží. A to jak ve formě náborových prezentací, soutěží, praktickými výsledky…. Někde se to daří lépe, někdy méně.

8) Hodláte podporovat firmy, které prokazatelně spolupracují s učňovským školstvím? Jakým způsobem? Pavel Dvořák: Kdybychom mohli, tak daňově. Je to nejčistější. Ale co by na to Kalousek, Nečas – když to zosobním –  řekli…. Myslím, že to jde ještě dopracovat, teď bych nechtěl napsat nějakou hloupost.

9) Jaký je Váš názor na současné financování školství podle počtu žáků? Pavel Dvořák: Dám Vám příklad od nás z Vimperka. Jako obec s rozšířenou působností (ORP) má pod sebou 8 úplných základních škol. A kdyby se aplikoval důsledně tento systém dál, tak by mohly existovat tak dvě školy. Názor je jasný, je to potřeba, zvláště na venkově udržet.

10) Pozitivní motivace pracovníka, tedy hmotná zainteresovanost na hospodářském výsledku je v přímé úměře s kvalitou a produktivitou. Je běžnou praxí, že odpovědné školy si svou neuspokojivou finanční situaci zlepšují produktivní činností, na konkrétních zakázkách, za které nesou odpovědnost učitelé odborného výcviku. Měla by pohyblivá složka mzdy u učitelů odborného výcviku být vázána na tuto skutečnost?  Pavel Dvořák: Ve školství obrovsky chybí motivace pozitivního výsledku. Naprosto souhlasím s Vámi.

11) Platí v rámci resortu školství judikáty – rozhodnutí Nejvyššího soudu (např.: spis. zn. 21Cdo34882006 ze dne 20. 12. 2006 a další), která říkají, že přiznané osobní ohodnocení je obligatorní složkou mzdy/platu? Pavel Dvořák: Přiznám se, že to nevím. Omlouvám se, ale dávám přednost rychlé odpovědi rozumem a srdcem. Na rovinu říkám, že kantoři jsou strašně málo placeni a jestli to má být ve prospěch jejich stabilitě platů, tak by to bylo dobré.

12) Jaké je Vaše stanovisko k plošnému snižování mezd/platů v rámci resortu školství ke kterému došlo v minulosti? Pavel Dvořák: JE TO TOTÁLNÍ LUMPÁRNA. Ve vyspělých zemích dávají na školství 4-6 % HDP státu, my jsme snad někde na 1,5 – 2 %. Kantoři všude jsou střední třídou, u nás se pohybují o patro, dvě níže…

 

A nakonec dotaz od pana Zbyška Landy z Týna nad Vltavou:

Dobrý den, pro p. Průšu: v Otázkách V. Moravce jste slíbil, že do voleb přestanete kouřit, jak to vypadá nyní?

Jihočeši 2012: Věříme, že pan Průša si v sobotu 13. 10. dá poslední cigaretu – na vítězství.

Jihočeši 2012

Jihočeši 2012

©2012-2024 Jihočeši 2012